PolySave

Den mekaniserade slamförtjockningen sker oftast med hjälp en trumförtjockare; Innan slammet leds in i trumförtjockaren, måste det flockas vilket sker med polymertillsats.
Variationer i TS-halten hos det inkommande slammet, dess sammansättning och temperatur samt blandnings- och åldringseffekter hos polymeret, gör att manuell optimal inställning av polymerdoseringen är en nära omöjlig uppgift; Detta resulterar i för hög polymerförbrukning samt att TS-halten ut från förtjockaren kan avvika mycket från det eftersträvade; Detta ökar kostnaderna, minskar förtjockningsprocessens och rötkammarens effektivitet samt orsakar merarbete för maskinisten.

Siljan Allards har därför utvecklat Siljan PolySave, ett datoriserat mät- och styrsystem som avsevärt förenklar och effektiviserar mätprocessen, se nedanstående schema:

Rejektet från förtjockaren sugs under ett tidsintervall upp i provtagaren (till vänster på bilden ovan) och analyseras med hjälp av optisk givare; Resultatet jämförs med ett börvärde på SS-halten i rejektet, tex 400 mg/l. Är den uppmätta SS-halten högre än 400 mg, ökar Siljan PolySave dosering av polymer, är SS-halten lägre än 400 mg, minskas polymerdoseringen.


Detta betyder att dosering av onödigt mycket polymer aldrig sker, vilket minskar polymerförbrukningen med upp till 50 % vid kraftiga variationer av TS-halten hos uppumpat slam från bassäng. Eftersom TS-halten hos det förtjockade slammet är omvänt proportionellt mot SS-halten i rejektet, kan Siljan PolySave även styra TS-halten ut från förtjockaren. Siljan PolySave fungerar även som ett slamlod, dvs stoppar pumpar och förtjockningsprocessen när TS-halten hos slammet i bassängen är låg.

Det klassiska problemet med igensättning av provtagaren har lösts genom att använda en kombination av tryckluft och vatten för rengöringen; Detta har en kraftigt rengörande effekt utan att mekaniskt skada den optiska givarens mätyta. I kombination med den korta exponeringstiden till rejektet, medför detta att mätytan håller sig ren.

Installation av Siljan PolySave ger alltså följande fördelar: Sänkta driftskostnader genom sänkt polymerförbrukning; Detta gäller speciellt när följande faktorer varierar:

* TS-halten i inkommande slam
* Slamsammansättningen
* Slamtemperaturen
* Polymerets effektivitet och kondition

Då maskinisten ofta vrider upp polymerdoseringen med 20 %, för säkerhets skull, ger Siljan PolySave en minskning av polymerförbrukningen med 25-50 %, vilket också visats praktiskt.

  • Förtjockad TS-halt kan lättare styras, vilket kan ge en genomsnittlig högre TS-halt in i en rötkammare eller efter avvattning.
  • Förtjockningssystemet stängs av när TS-halten hos inkommande slam är mindre än ett visst värde, tex 0.5 %; Detta sparar el-, vatten-, och polymerförbrukning.
  • Förtjockningssystemet startar upp igen när TS-halten hos inkommande slam åter ökar. Avlastar maskinisten övervaknings– och trimningsarbete.
  • Gör obemannad dygnet-runt-drift mycket mer tillförlitligt. Kan via modem anslutas till kontrollrum; Mätdata kan loggas.

Utvecklingen av Siljan PolySave utgör därför en av de stora innovationerna inom området slamförtjockning och avvattning.


 

 

 

"Detta betyder att dosering av onödigt mycket polymer aldrig sker, vilket minskar polymerförbrukningen med upp till 50 %..."